تمامی مطالب با : اعلی ترین درجه ایمان

تاريخ انتشار مطلب

  • ۱۳۹۶-۱۱-۱۲

    ایثار

    ایثار

    دوازدهمین مورد از اصول حاکم بر جامعه قرآنی که متناسب با عفو نیز می باشد، ایثار است. کسی که ایثار داشته باشد به صورت طبیعی عفو نیز دارد. اینکه دیگران را بر خود مقدم بدارد و آنها را ببخشد.