لوح| جهاد لسانی

امر به معروف و نهی از منکر ، از مصادیق جهاد با زبان است.