تمامي جستارها با عنوان: مشروعیت و صلاحیت عمل

لطیفه | آشیخ، ابالفضل دو دستش را در راه خدا داد

شروط و لوازم جهاد و مبارزه  .  منظومه جهاد  .  
مكانى روضه خوانى بود فرش‏هاى مسجد را به حسينيه بردند، عالم شهر گفت: چيزى كه وقف مسجد است نباید به حسينيه برده شود. مسئول هیئت می گوید: آشيخ، ابالفضل دو دستش را در راه خدا داد حالا خدا دوتا زيلو براى ابالفضل نمى‏دهد نکته: مجاهد به اندازه ی ذره ای نه پا را از شرع جلوتر می گذارد و نه عقبتر. برگرفته از کتاب «منظومه جهاد»، فصل : شروط و لوازم جهاد و مبارزه --- ذیل عنوان: مشروعیت و صلاحیت عمل