تمامي جستارها با عنوان: فرقه بابیت و بهائیت

کینیاز دالگورکی جاسوسی روسی بود که بابیت و بهائیت را شکل داد و بعدها نام خود را به شیخ علی لنکرانی تغییر داد. دالگورکی در مناطق مختلف با افراد مختلف ارتباط برقرار کرد و آنها را شناسایی کرد و سپس به کمک میرزا محمد علی شیرازی (که بخاطر رسیدن به ریاضت، ساعتها در آفتاب مینشست و همین امر باعث کم عقلی او شده بود) فرقه بابیه را تشکیل داد و محمد علی باب شد و بعد به اسرائیل رفتند.