تمامي جستارها با عنوان: شیخ فضل الله نوری

از جمله افرادی که نماد عزّت بودند شیخ فضل الله نوری بود. زمانی که میخواستند ایشان را اعدام کنند، گفتند از سفارت روسیه برای شما امان نامه آورده اند. اگر شما پرچم روسیه را بر سر در خانه خود بزنید در امان خواهید بود.

ایشان جواب داد که: یک عمر نان امام زمان را خورده ام و حال زیر پرچم دشمنش بروم؟! اعدام میشوم ولی ذلت را نمیپذیرم.