تمامي جستارها با عنوان: شکر

یکی از نزدیکان امام نقل می کند که: حضرت امام (ره) در آخرین لحظات عمرشان بودند و درد می کشیدند، آمدم و حال او را پرسیدم. گفتند: ان شاءلله تو سالم باشی و خوب باشی.

هیچ گلایه و شکایتی نداشتند.