نظم نوین جهانی و استفاده از ابزارهای جنسی برای فروپاشی انقلاب‌ها

این گزارش به رویکرد سرویس‌های جاسوسی غربی از جاذبه صنعت جنسی در به انحراف کشیدن جامعه و جوانان کشورهای مختلف می‌پردازد. جاسوسی و کودتا با استفاده از جاذبه صنعت جنسی، از مهمترین اهداف این سرویس‌ها هستند که به نمونه‌هایی از آن اشاره شده است.