تمامی مطالب با : شهید مصطفی چمران

تاريخ انتشار مطلب

  • خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

    عهد با مادر زن

    عهد با مادر زن

    همسر شهید چمران می‌‌گوید: روزی که مصطفی به خواستگاری من آمد مادرم به او گفت: این دختر صبح‌‌ها که از خواب بیدار می‌‌شود، در فاصله‌‌ای که دستش را شسته و مسواک می‌‌زند، یک نفر تختش را مرتب کرده و لیوان شیر را جلوی در اتاقش آورده و قهوه را آماده می‌‌کند. شما می‌‌توانید با این دختر ازدواج کنید؟