تمامی مطالب با : اعلی ترین درجه ایمان

تاريخ انتشار مطلب

  • فوریه 1, 2018

    ایثار

    ایثار

    دوازدهمین مورد از اصول حاکم بر جامعه قرآنی که متناسب با عفو نیز می باشد، ایثار است. کسی که ایثار داشته باشد به صورت طبیعی عفو نیز دارد. اینکه دیگران را بر خود مقدم بدارد و آنها را ببخشد.