تمامی مطالب با : اسلام هراسی

تاريخ انتشار مطلب

  • اسفند ۲۲, ۱۳۹۶

    نامه هایی با عنوان «روز كيفر يك مسلمان»

    نامه هایی با عنوان «روز كيفر يك مسلمان»

    چندين نامه با عنوان «روز كيفر يك مسلمان» به صورت ناشناس براى افراد مختلف در سراسر انگلستان ارسال شده كه در آن روز سوم آوريل را به عنوان “روز كيفر يک مسلمان” ناميده و از دريافت كننده خواسته عليه مسلمانان دست به خشونت بزند. در اين نامه به كسى كه عليه مسلمانان دست به خشونت […]